Department of Public Health and My Turn Logo

Pagkakataon mo na.

Libre ang bakuna para sa lahat. Hindi kailangan ng insurance.

Makakakuha ng mga ligtas, libre, at mabisang bakuna laban sa COVID-19 ang sinumang nasa edad na 12 pataas—anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon o insurance. Manatiling malusog, protektahan ang iba, at tulungan kaming wakasan ang pandemya. Maghanap ng walk-in na klinika o magpaiskedyul ng appointment ngayon.

Ipaiskedyul ang iyong ikalawang appointment

Panahon na ba para sa ikalawa mong dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna? Tiyaking:

  1. Nakatanggap ka ng Pfizer o Moderna sa iyong ika-1 appt
  2. Susundin moang iskedyul ng ika-2 dosis
  3. Dadalhin mo ang iyong card sa pagpapabakuna sa appointment mo

Pamahalaan ang iyong appointment

Minsan, may mga nangyayaring hindi inaasahan. Nauunawaan namin. Kaya naman, madali lang baguhin ang iyong appointment para sa bakuna.

Pampamilya/panggrupong pag-iiskedyul

Hindi mo ito kailangang gawin nang mag-isa. Ginagawa naming madali para sa mga pamilya at grupo na iiskedyul ang kanilang mga appointment nang magkakasama.

Kailangan mo ba ng pagbisita sa tahanan o transportasyon?

Hindi ka ba makapunta sa klinika dahil sa mga isyu sa kalusugan o transportasyon? Ipaalam sa amin na kailangan mo ng tulong kapag nagparehistro ka, at tatawagan ka namin para magsaayos ng pagbisita sa tahanan o transportasyon.

Ipagpatuloy lang ito, California!

Nakakapaglitas ng buhay ang mga ginagawa mo. Mahalaga ang bawat pagpapabakuna sa laban kontra COVID-19. Nakapagpabakuna ka na ba? Tulungan ang isang kapitbahay o kapamilya na magpaiskedyul ng appointment o maghanap ng walk-in na klinika.

Tingnan ang pag-usad ng California sa covid19.ca.gov.

Mga tanong at sagot

Nag-aalok kami ng tulong sa mahigit 250 wika. Tumawag sa 833-422-4255.

Ano ang programang You Call The Shot California?

Paano ko babaguhin ang iskedyul ng/kakanselahin ang aking appointment?

Available lang ba ang bakuna laban sa COVID-19 sa mga residente ng California?

Paano ko ipapaiskedyul ang aking ikalawang dosis?

Kailangan ko bang sumama sa appointment ng aking menor de edad na kapamilya?

Ano ang maaasahan ko sa appointment?

Paano ako magpapakita ng patunay na nabakunahan na ako?

Makakaranas ba ako ng mga side effect pagkatapos kong magpabakuna?

Paano ako makakapagpabakuna kung hindi ako makabiyahe dahil sa mga isyu sa kalusugan?

Paano ako makakapagpabakuna kung kailangan ko ng tulong sa transportasyon?