Department of Public Health and My Turn Logo


Mga pagbabakuna para sa COVID-19

Maging up-to-date,
manatiling
up-to-date

Maging up-to-date,
manatiling up-to-date

Ingatan ang iyong sarili at
lahat ng malapit sa iyo.

Maghanap ng walk-in na klinika

Magtakda ng appointment

Maghanap ng lugar ng pagsusuri

Kuhanin ang iyong digital na rekord
ng pagpapabakuna

Panahon na ng iyong taunang bakuna sa trangkaso

Nakapagliligtas-buhay ang bakuna sa trangkaso, nakakabawas sa mga araw ng pagkakasakit, at available sa lahat ng edad 6 na buwan pataas.

Pamahalaan ang iyong appointment sa pagbabakuna

Kapag nangyayari ang buhay, ginagawa ng My Turn na madaling baguhin ang iyong appointment sa pagbabakuna.

Humiling ng transportasyon

(mga pagpapabakuna lang laban sa COVID-19)

Hindi makapunta sa isang klinika dahil sa kakulangan ng transportasyon? Mas pinadadali ito ng aming mga serbisyong pangtransportasyon. Kapag nagrehistro ka para sa iyong bakuna, ipaalam sa amin na kailangan mo ng suporta, at tatawagan ka namin upang talakayin ang iyong mga pagpipilian.

Mag-iskedyul ng pagbabakuna ng pamilya o grupo

Maging protektado nang sama-sama. Pinahihintulutan ka ng My Turn na mag-iskedyul ng mga appointment na panggrupo para sa mga adulto o mga bata na nasa parehong hanay ng edad.

Karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna

Nag-aalok kami ng tulong sa mahigit 250 wika. Tumawag sa California COVID-19 Hotline sa:

1-833-422-4255

Lun-Biy 8AM-8PM, Sab-Lin 8AM-5PM

COVID-19

Karapat-dapat ba ang lahat para sa bakuna laban sa COVID-19? Ano naman ang tungkol sa booster na mga dosis?

Ano ang pagkakaiba sa pagitan ng bagong booster na bivalent at monovalent? Alin ang dapat kong kuhanin?

Trangkaso

Pwede ko bang kunin nang sabay ang bakuna laban sa trangkaso at bakuna laban sa COVID-19?

Mayroon bang mga senyales o sintomas na alalahanin pagkatapos makakuha ng bakuna laban sa trangkaso?

Para sa higit pang impormasyon

Maghanap ng mga resource at impormasyong nauugnay sa COVID-19, mga pagbabakuna, at iba pa.

Impormasyon tungkol sa COVID-19:

Tawagan ang CA COVID-19 Hotline sa 1-833-422-4255 (M-F 8AM-8PM, Sa-Su 8AM-5PM) para humingi ng tulong.

Opisyal na Website para sa California Coronavirus

California Department of Public Health

Baguhin o Kanselahin ang Appointment

Mga FAQ sa Bakuna ng California

COVID-19 Emergency Use Authorization (EUA) Talaan ng Kaalaman

Digital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Impormasyon tungkol sa bakuna laban sa trangkaso:

Statement sa Impormasyon ng Bakuna para sa Iniksyon sa Trangkaso

Pahayag sa Immpormasyon ng Bakuna para sa Bakuna sa Trangkaso na Iniisprey sa Ilong

2022-23 Mga Rekumendasyon sa Panahon ng Trangkaso mula sa ACIP

Gusto mo bang i-lock o i-unlock  ang iyong rekord sa California Immunization Registry (CAIR)? Matuto pa.