Department of Public Health and My Turn Logo


Mga pagbabakuna

Maging up-to-date,
manatiling
up-to-date

Maging up-to-date,
manatiling up-to-date

Ingatan ang iyong sarili at
lahat ng malapit sa iyo.

Maghanap ng walk-in na klinika

Magtakda ng appointment

Maghanap ng lugar ng pagsusuri

Kuhanin ang iyong digital na rekord
ng pagpapabakuna

Ano ang bago sa mga bakuna kontra COVID-19
Natapos na ang pagbibigay ng gobyerno ng emergency na pondo para sa COVID-19, ngunit huwag mag-alala. Sinasaklaw ng halos lahat ng insurance plan ang gastos ng mga bakuna kontra COVID-19. Kung wala kang insurance o hindi sinasagot ng iyong plan ang mga routine na pagbabakuna, magbibigay ang My Turn ng listahan ng mga lokasyon kung saan makakakuha ng mga libreng bakuna para sa mga hindi naka-insure. Matuto pa.

Panahon na ng iyong taunang bakuna sa trangkaso

Nakapagliligtas-buhay ang bakuna sa trangkaso, nakakabawas sa mga araw ng pagkakasakit, at available sa lahat ng edad 6 na buwan pataas.

Karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna

Nag-aalok kami ng tulong sa mahigit 250 wika. Tumawag sa California COVID-19 Hotline sa:

1-833-422-4255

Lunes-Biyernes 8AM-5PM

COVID-19

Eligible ba ang lahat sa updated na bakuna kontra COVID-19?

Nagbago ba ang bilang ng mga dose sa COVID-19 series?

Trangkaso

Pwede ko bang kunin nang sabay ang bakuna laban sa trangkaso at bakuna laban sa COVID-19?

Nagdudulot ba ng anumang side effect ang mga bakuna laban sa trangkaso?

Para sa higit pang impormasyon

Maghanap ng mga resource at impormasyong nauugnay sa COVID-19, mga pagbabakuna, at iba pa.

Impormasyon tungkol sa COVID-19:

Tumawag sa CA COVID-19 Hotline sa 1-833-422-4255 Lunes-Biyernes 8AM-5PM para sa tulong.

Opisyal na Website para sa California Coronavirus

California Department of Public Health

Baguhin o Kanselahin ang Appointment

Mga FAQ sa Bakuna ng California

COVID-19 Emergency Use Authorization (EUA) Talaan ng Kaalaman

Digital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Impormasyon tungkol sa bakuna laban sa trangkaso:

Statement sa Impormasyon ng Bakuna para sa Iniksyon sa Trangkaso

Pahayag sa Immpormasyon ng Bakuna para sa Bakuna sa Trangkaso na Iniisprey sa Ilong

2022-23 Mga Rekumendasyon sa Panahon ng Trangkaso mula sa ACIP

Gusto mo bang i-lock o i-unlock  ang iyong rekord sa California Immunization Registry (CAIR)? Matuto pa.