Department of Public Health and My Turn Logo

Pagkakataon mo na.

Ang bakuna ay libre sa lahat ng may edad na 5 taong gulang pataas.

Makakakuha ka ng mga ligtas, libre, at mabisang bakuna laban sa COVID-19, anuman ang iyong katayuan sa imigrasyon o insurance. Manatiling malusog, protektahan ang iba, at tulungan kaming wakasan ang pandemya. Maghanap ng walk-in na klinika o magpaiskedyul ng appointment ngayon.

Manatiling protektado! Available ang mga booster na dosis ng lahat ng tatlong brand ng bakuna laban sa COVID-19.

Ipaiskedyul ang iyong ikalawang appointment

Panahon na ba para sa ikalawa mong dosis ng bakuna ng Pfizer o Moderna? Tiyaking:

  1. Nakatanggap ka ng Pfizer o Moderna sa iyong ika-1 appt
  2. Susundin moang iskedyul ng ika-2 dosis
  3. Dadalhin mo ang iyong card sa pagpapabakuna sa appointment mo

Mga booster na dosis

Tumanggap ng Booster sa pipiliin mong brand ng bakuna. Matuto pa.

Pamahalaan ang iyong appointment

Minsan, may mga nangyayaring hindi inaasahan. Nauunawaan namin. Kaya naman, madali lang baguhin ang iyong appointment para sa bakuna.

Pampamilya/panggrupong pag-iiskedyul

Hindi mo ito kailangang gawin nang mag-isa. Pinapadali namin para sa mga pamilya at grupo na mag-iskedyul ng appointment nang magkakasama.

Kailangan mo ba ng pagbisita sa tahanan o transportasyon?

Hindi ka ba makapunta sa klinika dahil sa mga isyu sa kalusugan o transportasyon? Ipaalam sa amin na kailangan mo ng tulong kapag nagparehistro ka, at tatawagan ka namin para magsaayos ng pagbisita sa tahanan o transportasyon.

Mga tanong at sagot

Nag-aalok kami ng tulong sa mahigit 250 wika. Tumawag sa 833-422-4255.

Kwalipikado ba akong tumanggap ng Karagdagan o Booster na dosis ng bakuna laban sa COVID-19?

Pwede bang magkaiba ng brand ang bakuna ko laban sa COVID-19 at ang Booster na dosis ko?

Paano ko babaguhin ang iskedyul ng/kakanselahin ang aking appointment?

Aprubado ba ng FDA ang mga bakuna laban sa COVID-19?

Kailangan bang residente ako ng California para makapagpaiskedyul ng bakuna para sa COVID-19 sa My Turn?

Kung tumanggap ako ng bakuna sa COVID-19 sa ibang bansa, kwalipikado ba akong tumanggap ng bakuna sa US?​

Paano ko ipapaiskedyul ang aking ikalawang dosis?

Kailangan ko bang sumama sa appointment ng aking menor de edad na kapamilya?

Ano ang maaasahan ko sa appointment?

Paano ako magpapakita ng patunay na nabakunahan na ako?

Makakaranas ba ako ng mga side effect pagkatapos kong magpabakuna?

Paano ako makakapagpabakuna kung hindi ako makabiyahe dahil sa mga isyu sa transportasyon o kalusugan?

Para sa higit pang impormasyon

Makakuha ng mga resource at impormasyong nauugnay sa COVID-19, mga pagpapabakuna, pagboboluntaryo, at higit pa.

Impormasyon tungkol sa COVID-19:

Tawagan ang CA COVID-19 Hotline sa 1-833-422-4255 (M-F 8AM-8PM, Sa-Su 8AM-5PM) para humingi ng tulong.

Opisyal na Website para sa California CoronavirusCalifornia Department of Public HealthBaguhin o Kanselahin ang AppointmentMga FAQ sa Bakuna ng CaliforniaCOVID-19 Emergency Use Authorization (EUA) Talaan ng KaalamanMga Boluntaryo ng My TurnDigital na Rekord ng Pagpapabakuna laban sa COVID-19

Impormasyon tungkol sa bakuna laban sa trangkaso:

Pahayag ng Impormasyon sa Bakuna laban sa TrangkasoPahayag ng Impormasyon sa Spray sa Ilong na Bakuna Laban sa Trangkaso2021-22 Mga Rekomendasyon sa Panahon ng Trangkaso Mula sa ACIP

Gusto mo bang i-lock o i-unlock  ang iyong rekord sa California Immunization Registry (CAIR)? Matuto pa.